Tranetid – en af succeshistorierne

Nogle af de store vingefang har haft succes i de senere årtier, havørnen er vendt tilbage som ynglefugle og yngler nu med over 60 par, og de findes efterhånden over det meste af landet.  Kongeørnen yngler med 3 par i det nordlige Jylland.

En tredje succeshistorie er tranerne. De forsvandt som danske ynglefugle i midten af 1850erne og kom først igen 100 år senere, hvor der i 1952 blev registreret et ynglepar i Nordjylland. I dag yngler de spredt over det mest af landet. Jeg har ikke det nøjagtige antal ynglepar, men det ligger nok ikke langt fra de 200.

Mange af de danske ynglepar er nok allerede ved at være på plads, men om en til to uger strømmer tusindvis af traner nord over til deres ynglepladser i Norge, Sverige, Finland. Det er især i det østlige Danmark, langs Øresundskysten at de mange traner kan ses, når de trompeterende drager mod nord.

De trækkende traners første mål er rastepladser i Sverige, hvor den mest kendte er Hornborgasjön imellem de store søer Vänern og Vättern, hvor antallet af rastende traner, når det topper i de første par uger af april, kan nå over 20000. I dag fodrer man tranerne med korn, men en af årsagerne til at tranerne oprindeligt valgte området som rasteplads var, at der var en ret stor produktion af brændevin, som blev fremstillet af kartofler. Det var de tiloversblevne kartofler som tranerne fouragerede på. Brændevinsproduktionen er ophørt, men nu fodrer man som nævnt tranerne, og  det har været en stor succes.

Man behøver dog ikke at drage så langt væk for at se rastende traner i større tal. Pulken, syd for Kristianstad i det nordøstlige Skåne, kan også opvise nogle tusinde traner som raster inden de drager ud til ynglepladserne.

http://www.sydsverige.dk/?pageID=799

Linket viser hvor de kan ses.

God fornøjelse

Mvh

Bjarne Bo