Træk eller ikke træk? Det er spørgsmålet.

De egentlig sangfugle er stort set udelukkende trækfugle, nogle trækker til Middelhavsegnene, enkelte til Asien, men de fleste til tropisk Afrika.

Munken er et spændende eksempel, dels er der en del af munkene der er mellemdictancetrækkere til Middelhavsegnene, dels er nogle langdistancetrækkere til det østlige tropiske Afrika, dels trækker nogle den modsatte vej mod nordvest (centraleuropæiske munke), dels er nogle standfugle, og selv hos os er der overvintrende individer(Se link til DOF basen nedenfor).

I Danmark går der en skillegrænse igennem Storebælt, hvor munkene vest for Storebælt trækker i sydvestlig retning , og munkene øst for Storebælt trækker i syd-sydøstlig retning, samme retning som munkene nord og øst for os. Munkene i Vestdanmark overvintrer for de flestes vedkommende i Sydvesteuropa og omkring det vestlige Middelhav. Munkene i det østlige Danmark overvintrer omkring det østlige Middelhav, og nogle muligvis sydligere i det østlige  Afrika.

Som nævnt oven for, er der nogle centraleuropæiske munke der trækker mod nordvest, og overvintrer i Storbritannien. Det blev første gang bemærket i slutningen af 1950erne og begyndelsen af 1960erne, og nu udgør de NV trækkende munke omkring 10% af bestanden. Det oprindelige vinterkvarter for de centraleuropæiske munke var/er den Ibiriske Halvø, altså med en sydvestlig trækretning (se link Munk neden for).

Munkens føde i yngleperioden består først og fremmest af insekter, men i efterår og vinter udgør bær og frugt en meget stor andel af føden, og dette brede fødevalg er nok årsagen til at munken kan overleve på vore breddegrader om vintern, og hvor den først og fremmest har fundet ud af at udnytte den føde der findes ved foderbrætterne.

Måske er munken ved at lave en “solsort”. Solsorten var indtil midten af 1800tallet overvejende trækfugl som ynglede i skoven, og hvor den trak til Syd og Vesteuropa om vinteren. På et tidspunkt er der nogle solsorte der begynder at overvintre i byerne, hvor de kunne leve af affald og lignende. I begyndelsen trak de tilbage til skoven for at yngle, men efterhånden fandt de sig også til rette som ynglefugle i byerne, og blev egentlige standfugle (der er mere om emnet i artiklen om fuglenes urbanisering under menupunktet Fuglenes biologi).

Træk eller ikke træk? Det er spørgsmålet.

Eksemplet viser hvor fleksible fuglene er, og at de er hurtige til at tilpasse sig, og udnytte tilgængelige ressourcer.

Munk

http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&aar_first=2015&aar_second=2016&artdata=art&hiddenart=12770&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato

Med venlig hilsen

Bjarne Bo

Venligst Log ind for at kommentere