Høgesanger

Høgesanger (Sylvia nisoria)

Høgesangeren ynglede tidligere fåtalligt i Danmark, men er nu en meget fåtallig, omend årlig gæst.

Høgesangeren har en østlig udbredelse, og Danmark ligger på den vestlige flanke.

Dens udbredelse strækker sig fra Østeuropa og ind over Rusland og Centralasien til Mongoliet.

Den er trækfugl og vinterkvarteret er i tropisk Østafrika. De fleste individer ses om efteråret fra midt august til november. Enkelte ses også om foråret.

Høgesangeren er den største af havesangerslægten (Sylvia), De voksne hanner har tydeligt tværstribet underside som en spurvehøg, hvofra navnet stammer. Hunnerne er knap så stribede, og ungfuglene har en let gråvatret underside, men er ellers overvejende grå.

Levestedet eller habitatet er fortrinsvis et åbent solbeskinnet landskab med ikke for høje træer (småskov), og med tornebuske i det nederste lag. Meget lig den rødryggede tornskades foretrukne ynglested.

Link til stemme (og udbredelse): https://www.xeno-canto.org/species/Sylvia-nisoria

Link til fjer: https://www.featherbase.info/de/species/Sylvia/nisoria

Føden består dels af insekter og andre hvirvelløse smådyr, men fra eftersommeren og i efteråret udgør bær og frugt en god del af føden. På den måde ligner den meget de øvrige Sylvia arter.

Link til føde diagram:

Høgesangeren ankommer til yngleområdet i begyndelsen af maj, og begynder æglægningen lidt over midten af maj. Yngleforløbet er skitseret i linker herunder:

Høgesanger

Venligst Log ind for at kommentere