Kategoriarkiv: Ugler

Stor hornugle (Bubo bubo)

Stor hornugle

Den store hornugle som er den største af vore ugler (den vejer gennemsnitlig imellem 1,9 (han) og 2 (hun) kg, hvor natuglen ligger imellem 440 og 560 g for hhv. han og hun), var i mange år fraværende fra vor fuglefauna, men et tysk udsætningsprojekt i Schleswig- Holstein har medført, at den er genindvandret til Danmark, og nu yngler flere steder i Jylland, også nord for Limfjorden. Ifølge DOF var der i 2013 70 ynglepar, men nu er der formodentligt en del flere.

Den yngler i større skove og på klipper, men i Danmark er det især nedlagte grusgrave der har tiltrukket den.

Den store hornugle er nataktiv, og føden består først og fremmest af hvirveldyr som mus og rotter op til harestørrelse, men også ræveunger og rålam kan falde som bytte for hornuglen. Fugle indgår også, og selv rovfugle som musvåge og duehøg er registreret som bytte. Desuden hvad der tilfældigt forekommer; f.eks. padder, krybdyr, insekter og regnorme.

Som nataktiv ses den ikke så ofte, men op til yngletiden især høres dens dybe tuden ofte.

Link til stemme (og udbredelse):
https://www.xeno-canto.org/species/Bubo-bubo Link til fjerdragt:
https://www.featherbase.info/en/species/Bubo/bubo

Datatabel for stor hornugle:

Stor hornugle har et meget stort udbredelsesområde fra Vesteuropa og Skandinavien, ind over Rusland, Kaukasus og Sibirien, Centralasien, Indien, Kina og helt til Japan.

Stor hornugle fra stenbruddet i Hardeberga, Skåne

Det er samme billede som det forrige, og det viser hvor godt uglen er kamufleret.


Slørugle

Slørugle (Tyto alba)

Sløruglen yngler fåtalligt i Danmark, som ligger på den nordlige grænse for dens udbredelse i Europa. Bestanden varierer meget, og ligger pt nok omkring 130-150 ynglepar, først og fremmest i det jyske, men med enkelte par på Fyn og Lolland Falster. Sløruglen, er standfugl, selvom der foregår en spredning af unge fugle, hvor dansk mærkede fugle er fundet i forskellige steder, Tyskland, Sverige, Polen og England.

Den danske bestand var på et tidspunkt helt ned på 20-30 par, men en større invasion i begyndelsen af 1990erne hævede efter nogle år bestanden bestanden til nogle hundrede ynglepar. Senere er den, på grund af nogle hårde og lange vintre gået væsentligt tilbage igen.

Det er sådan, at natuglen ikke danner noget væsentligt fedtlag, og den er derfor afhængig af, at der hele tiden er byttedyr til rådighed, og lange perioder med tykt snelag kan være fatalt for sløruglerne.

Slørugle er en af de få slægter der yngler på alle kontinenter, bortset fra Antarktis. Dens oprindelse er Afrika, og den har herfra spredt sig til Asien, Australien og New Zealand. Koloniseringen af Nord og Sydamerika er formodentligt sket fra den asiatiske bestand, via Beringstrædet. Linket her under giver en oversigt over udbredelsen af de tre arter, som man senest opregner sløruglen i, samtidigt med de spredningsruter de formodentligt har fulgt. De enkelte arter er desuden inddelt i en række underarter.

Artsdannelse og geografisk spredning af slørugler

Sløruglens føde består næsten 100% af smågnavere som mus, rotter samt spidsmus. Nogle få% udgøres af småfugle. Linket her under angiver sløruglens placering i fødekæden.

Fødekæde slørugle

Ugler har en exceptionel god hørelse, og kan med stor nøjagtighed bestemme retningen hvorfra en lyd kommer, og slørugler kan jage og fange mus i totalt mørke. Linket her under illustrerer sløruglens retningsbestemte hørelse.

Sløruglens brug af høresansen til byttefangst

Sløruglen er som ynglefugl i Danmark stort set udelukkende knyttet til bebyggelse, f.eks. lader. Tidligere fandtes de også i kirketårne, men de er nu alle aflukkede. Opsætning af redekasser i lader har været med til at hjælpe bestanden op. Linket her under angiver yngleforløbet for slørugle.

Ynglediagram slørugle

Æglægningstidspunkter for fem uglearter:

Æglægningsstart hos forskellige uglearter

Link til stemmer (udbredelse): http://www.xeno-canto.org/species/Tyto-alba Link til fjer: http://www.federbestimmung.de/birdprofile.php?bird=117 Link til global status: http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22688504

Der er endnu ikke billeder af slørugle